БЕЛУН-БЛОГ

Фирма „РАД-МАР“ ООД изпълнява проект с наименование „Закупуване на машини и оборудване за обособяване на линия за производство на биологични продукти от орехи и лешници, собствено производство“

Фирма „РАД-МАР“ ООД изпълнява проект с наименование „Закупуване на машини и оборудване за обособяване на линия за производство на биологични продукти от орехи и лешници, собствено производство“ и номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-4.001-0089-C03.

Проектът е финансиран по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Предвиждат се следните дейности:

– Инвестиции свързани със закупуване на машини и оборудване за производство на биологичен тахан и негови производни;- Инвестиции свързани с изграждане на фотоволтаична инсталация за нуждите на новото оборудване;- Инвестиции свързани с предварителни разходи, необходими за подготовка на проектното предложение и последващото му управление;

 

Изпълнението на проекта цели подобряване на цялостната дейност на фирмата, чрез:

1.             Внедряване на нови мощности;2.             Внедряване на нови продукти;3.             Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини;4.             Подобряване на енергийната ефективност в предприятието;5.             Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;6.             Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти;

 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *